Knappe Websites | Webdesign – SEO – Graphics – 3D

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Knappe Websites Gent (knappewebsites.be)

Definities
Klant: de persoon of bedrijf die de opdracht geeft aan Knappe Websites Gent.
Verkoper: Knappe Websites Gent

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Knappe Websites Gent, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van verkoper te aanvaarden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de dertig dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan verkoper. Dit kan per mail, per post, of persoonlijk overhandigd. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang verkoper zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 Euro. Reeds uitgevoerde werken worden supplementair aangerekend a ratio van de overeenkomst.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij verkoper bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. Na schriftelijke goedkeuring van ontwerp is 40% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 30% is betaalbaar binnen 14 dagen na oplevering van de website en/of diensten.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Knappe Websites Gent. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door verkoper, is de klant een nalatigheidsinterest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties (12%), en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Verkoper behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Knappe Websites Gent te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Knappe Websites Gent verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Al onze prestaties zijn middelenverbintenissen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Knappe Websites Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar tewerkgestelden of partners, behoudens ingeval van bedrog. Verkoper zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van verkoper, partner of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van Knappe Websites Gent met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van verkoper. De totale aansprakelijkheid van verkoper, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan verkoper werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
8.5. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dat VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal verkoper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en blijven eigendom van de klant.
8.6. Indien de klant een domeinnaam bestelt via verkoper, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Verkoper staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan verkoper. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 2 (twee) maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.
8.7. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door verkoper ontwikkelde sites.
10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Knappe Websites Gent gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door verkoper werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Verkoper verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan verkoper of een derde waarmee verkoper hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Na betaling van de website verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software.
10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van verkoper te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal verkoper onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van verkoper waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten

11.1. Voor de hosting werkt Knappe Websites Gent samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt verkoper de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
11.2. De hostingdiensten worden door verkoper aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast, afhankelijk van de prijzen van de provider. Indien de klant de hosting dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn, en dit per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
11.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
11.4. Tenzij er ter zake een speciale of specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met verkoper wordt afgesloten over de ter beschikking stelling van back-ups, is de klant uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn hosting account. Verkoper kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door verkoper eventuele back-ups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 12. Aanleveren bronbestanden

12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het eindproduct worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft verkoper het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door verkoper verleende diensten betalen, alsook de kosten die verkoper moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat verkoper nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor verkoper. Bovendien behoudt verkoper het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van verkoper, heeft verkoper de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt verkoper persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door verkoper voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Knappe Websites Gent, alsook kan gebruikt worden voor promotie en/of publiciteit van verkoper.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover verkoper geen controle heeft, bevrijden verkoper, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
17.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door verkoper tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen verkoper en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Knappe Websites Gent. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

Algemene voorwaarden Knappe Websites Gent – v1.1 – Januari 2022

Knappe Websites
Paviljoenweg 3
9040 Sint-Amandsberg
België

info@knappewebsites.be

BTW: BE 0554.761.509

IBAN: BE79 6528 3697 9033
BIC: HBKABE22